.
 

OGLEDNO-UGLEDNI ČASOVI ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

Plan kolektivnog stručnog usavršavanja školske 2015/16. godine

RB

NASTAVNIK

TEMA

MJESTO REALIZACIJE

/TERMIN

1.

Kukić Dženana

Živa biblioteka

Biblioteka-septembar

2.

Pašić Dalila

Živa biblioteka

Biblioteka-oktobarbar

3.

Smajlović Bida

Pripremljenost ili zrelost djece za školu

Aktiv-novembar

4.

Habota Fatima

Mnogoznačnost pojma kvalitete rada škole

Nastavničko vijeće-novembar

5.

Čičak Vilma

Partnerstvo s roditeljima

Nastavničko vijeće-decembar

6.

Agić Sedina

Problem prilagođavanja djece, uzrok poremećaja u ponašanju

Nastavničko vijeće-januar

7.

Mahmutović Elma

Ugroženost mladih i djece u saobraćaju

Nastavničko vijeće-februar

8.

Tinjak Dijana

Problemska nastava

Aktiv-februar

9.

Osmanović Osman

Kako uspješno (na)učiti matematiku

Nastavničko vijeće-mart

10.

Jordamović Amra

Rad u inkluzivnom odjeljenju

Nastavničko vijeće-april

11.

Burić Elvira

Odgoj djece i sticanje radnih navika

Aktiv-april

12.

Ramić Mera

Aktivno učenje u nastavi

Aktiv-maj

13.

Suljić Esad

Modeliranje nastave fizike prema darovitim učenicima

Aktiv-maj

14.

Redžepagić Samija

Inkluzija i kako je približiti nastavnika u osnovnoj školi

Nastavničko vijeće-maj

15.

Tinjak Amela

Uticaj IT tehnologije na učenike osnovnih škola

Nastavničko vijeće-mart

16.

Aljović Amir

Osnovi poznavanja bibliografije

Nastavničko vijeće-juni

17.

Saković-Čolović Azra

Poduzetničko učenje

Nastavničko vijeće-novembar

 

Plan realizacije oglednih-uglednih časova školske 2015/16. godine

RB

NASTAVNIK

NASTAVNI PREDMET-NASTAVNA JEDINICA

TERMIN

1.

Gazija Lejla

Engleski jezik: „Wacky news/unusual/news, stories“

Oktobar

2.

Ibričić Zerina

Biologija: „Izdanak, nadzemni i podzemni, stablo“

Novembar

3.

Hafizović Vekaz

Moja okolina: „pisanje imena ljudi, sela i gradova“

Decembar

4.

Bašić Mirsada

Hemija: „mol-jedinica za količinu tvari“

Decembar

5.

Gigić Adisa

Matematika: „proširivanje i skarćivanje razlomaka“

Februar

6.

Šurković Elvir

Informatika: „MS Access“

Februar

7.

Vegara Meliha

Muzička kultura: „S one strane Jajca“

Februar

8.

Hasić Nafija

BHS jezik i književnost: „Obrada štampanog slova“

Mart

9.

Muhović Irma

BHS jezik i književnost: „IKT-Zastidio se majke“

Mart

10.

Jakubović Alma

BHS jezik i književnost: „Glagolski oblici“

Mart

11.

Hamzić Esad

TiZO: „Dodavanje, hvatanje i vođenje lopte u složenim uslovima“

Mart

12.

Dragičević Zrinka

Njemački jezik: „Das schone Deutchland, Ein Ausflug nach Hamburg/B“

April

13.

Ahmić Omer

Tehnička kultura: „Senzori“

April

14.

Karić Vezira

Priroda: „Ekologija, očuvanje životne sredine“

April

15.

Kovačević Nihada

Muzička kultura: „Sevdalinke u operi“

April

16.

Šljivić Nermana

BHS jezik i književnost: „Medijska kultura-Pozorište/Teatar“

April

17.

Ćeranić Zehra

Moja okolina: „Zdrava ishrana“

Maj

18.

Hodžić Salem

Likovna kultura: „Boje, tople i hladne boje“

Maj

 

Ostale teme iz Programa stručnog usavršavanja realizovat će nastavnici na stručnim aktivima u školi školske 2015/16.godine.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com