.
 

Plan kolektivnog stručnog usavršavanja

RB

NASTAVNIK

TEMA

TERMIN

 1.  

Hodžić Jasmina

Govorne vježbe u nastavi stranih jezika

Oktobar

 1.  

Suljić Esad

Radioaktivnost

Septembar

 1.  

Čičak Vilma

Dječiji strahovi

Novembar

 1.  

Osmanović Osman

Nivoi znanja i ocjenjivanja u matematici

Novembar

 1.  

Tinjak Dijana

Asocijalno dijete

Decembar

 1.  

Smajlović Bida

Mogućnosti efikasnijeg učenja i poučavanja u nastavi

Decembar

 1.  

Agić Sedina

Tradicijske odgojne vrijednosti u bošnjačkoj porodici

Februar

 1.  

Suljić Lejla

Primjena metode aktivnog učenja u nastavi tehničke kulture

Februar

 1.  

Jordamović Amra

Down syndrom

Mart

 1.  

Kukić Dženana

Autizam

April

 1.  

Jaganjac Fatija

Savremeni nastavni sistemi

April

 1.  

Ramić Mera

Učenje kroz igru

Maj

 1.  

Pašić Dalila

Unapređenje učeničkih socijalnih kompetencija

Maj

 

Plan realizacije oglednih-uglednih časova

 

RB

NASTAVNIK

NASTAVNI PREDMET-NASTAVNA JEDINICA

TERMIN

 1. 1.

Gigić Adisa

Primjena Pitagorine teoreme na pravougaonik

Oktobar

 1. 2.

Saković-Čolović Azra

Fame and fortune, present perfect

Oktobar

 1. 3.

Brković Zlatka

Ugljik – kruženje ugljika u prirodi

Novembar

 1. 4.

Hafizović Vekaz

Trougao

Novembar

 1. 5.

Bašić Mirsada

Estetski elementi u  stanu

Februar

 1. 6.

Dragičević Zrinka

Sie finden Sport einfach klasse

Februar

 1. 7.

Šurković Elvir

Programski koraci

Februar

 1. 8.

Hasić Nafija

Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim

Februar

 1. 9.

Behlil-Huseinspahić Amina

Ruža II

Februar

 1. 10.

Jakubović Alma

Glagolski oblici

Mart

 1. 11.

Hodžić Salem

Hromatske boje

Mart

 1. 12.

Ahmić Omer

Izrada radio prijemnika

Mart

 1. 13.

Hamzić Esad

Vođenje lopte u složenim uslovima (košarka)

Mart

 1. 14.

Ibričić Zerina

Laboratorijske vježbe: poznavanje unutrašnje građe riba

Mart

 1. 15.

Liska Dženan

Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom

Mart

 1. 16.

Kovačević Nihada

Slušanje muzike: Ja volim Sarajevo

April

 1. 17.

Karić Vezira

Slušanje muzike: Proljeće

April

 1. 18.

Pašić Irma

Sedmica i dani u sedmici

Maj

 1. 19.

Redžepagić Samija

Preskakanje raznih rekvizita

Maj

 1. 20.

Vegara Meliha

Moja okolina

Maj

 

 

Teme koje će se u okviru stručnog usavršavanja realizovati na sjednici Nastavničkog vijeća

RB

NASTAVNIK

NASTAVNI PREDMET-NASTAVNA JEDINICA

TERMIN

1.

Suljić Esad

Radioaktivnost

Septembar

2.

Tinjak Amela

Aktivno učenje

Oktobar

3.

Čičak Vilma

Dječiji strahovi

Novembar

4.

Smajlović Bida

Mogućnosti efikasnijeg učenja i poučavanja u nastavi

Decembar

5.

Jordamović Amra

Down syndrom

Mart

6.

Kukić Dženana

Autizam

April

7.

Agić Sedina

Tradicijske odgojne vrijednosti u bošnjačkoj porodici

Februar

Ostale teme iz Programa stručnog usavršavanja realizovat će nastavnici na stručnim aktivima u školi.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com